تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بزرگراهها در اردبیل

محبوب حیدری در گفتوگو با ، اظهار کرد: امسال پیشبینی میکنیم با توجه به تلاش پیمانکاران در پروژههای متعدد، ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بزرگراه را در مسیرهای مختلف استان اردبیل تکمیل و آماده بهرهبرداری کنیم. وی ضرورت تأمین قیر مورد نیاز و همچنین جابجایی تأسیسات…

Latest News

Related articles