تدوین هفت برنامه اشتغال زایی برای شهرهای ایران

، محمدباقر نوبخت صبح امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجموعه هفت باغ سنندج اظهار کرد: این مجموعه با سیاستهای کلی و برنامههای دولت هماهنگی و همپوشانی لازم را دارد و میتواند در کنار ارتقای مباحث فرهنگی و بازآفرینی شهری، اشتغال زایی را به دنبال داشته…

Latest News

Related articles