تراشه های ابداعی یک محقق ایرانی به درمان سرطان کمک می کند

، مکانیسمهای متعددی وجود دارد که بدن از طریق آنها نسبت به تهاجمهای خارجی واکنش نشان میدهد. این مکانیسمها سلولهای تی سیستم ایمنی بدن هستند که روی سطح آنها چند پروتئین مختلف نام «پروتئین های نقطه کنترل» وجود دارد. آنها به پروتئینهای روی سلولهای دیگر…

Latest News

Related articles