ترافیک سنگین و بارش باران در جاده چالوس

گودرز محمودی در گفتوگو با با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدودههای پل دزدبن و انارک سنگین بوده و این محور دارای بارش باران است. وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران – شمال بیان…

Latest News

Related articles