ترجمه «سیاست خارجی آلمان و ایران دوره رضاشاه» چاپ شد

، کتاب «سیاست خارجی آلمان و ایران دوره رضاشاه (روابط سیاسی، نفوذ اقتصادی و بانک ملی ایران)» نوشته رشید آرمین خطیبشهیدی بهتازگی با ترجمه شهلا طهماسبی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی اینکتاب سال ۲۰۱۳ منتشر شده است. روابط…

Latest News

Related articles