ترجمه «فلسفه سیاسی آیزایا برلین» منتشر شد

، کتاب «فلسفه سیاسی آیزایا برلین» نوشته جان گری بهتازگی با ترجمه خشایار دیهیمی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه فلسفه سیاسی» است که اینناشر منتشر میکند و پیشتر کتابهای «فلسفه سیاسی هانا آرنت» نوشته لی…

Latest News

Related articles