ترویج فرهنگ پسماند در سریال «نون.خ» چقدر برای شهرداری آب خورد؟

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: در قالب یک تفاهم نامه برای ترویج فرهنگ مدیریت پسماند در سریال «نون.خ» هزینه کردیم. ، گنجانده شدن محتواهای زیست محیطی همچون مدیریت پسماند و حفاظت از حیات وحش در فصل اخیر سریال نوروزی « نون.خ» با واکنشهای…

Latest News

Related articles