تشریح اهداف، سیاست ها و برنامه های مربوط به دانش آموزان دختر

مشاور وزیر در امور زنان اهداف، سیاست ها و برنامه های مربوط به زنان شاغل در آموزش و پرورش و همچنین دانش آموزان دختر را تشریح کرد. ، صبح امروز نشست خبری فرحناز مینایی پور مشاور وزیر در امور زنان با موضوع «تشریح اهداف، سیاست ها و برنامه ها» به صورت…

Latest News

Related articles