تصمیمات غیرکارشناسی رئیسجمهور عامل هرج و مرج در بازار مرغ شد

، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد کمبود نهادههای دامی، سید جواد ساداتینژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، گفت: پیش از این ۲.۵ میلیون تن مرغ در این کشور تولید میشد و ما در ردیف صادرکنندگان مرغ قرار…

Latest News

Related articles