تظاهرات در عربستان در اعتراض به فقر و بیکاری

شهر بریده، در منطقه القصیم عربستان شاهد تظاهرات هزاران نفری مردم در اعتراض به محدودیتهای کرونایی و فقر و بیکاری بود، که به درگیری با نیروهای امنیتی سعودی منجر شد.

Latest News

Related articles