تعداد بستریهای کرونایی در استان بوشهر ثابت ماند/ فوتی نداشتیم

بوشهر – رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه طی شبانه روز اخیر فوتی کرونایی نداشتهایم، گفت: تعداد بستریهای کرونایی در استان بوشهر ثابت ماند. سعید کشمیری در گفتوگو با اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۳۴ بیمار جدید در بخشهای کرونایی…

Latest News

Related articles