تعرفه جدید دستمزد مهندسان ناظر به زودی اعمال می شود

، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در گفت وگوی تفصیلی با وب سایت سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران درباره مشکلات متعدد مهندسان توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است. کیفیت ساختمان؛ چرا مهمترین رُکن پروژههای عمرانی «نظارت»…

Latest News

Related articles