تعرفه کشتیرانی با بسته ماندن کانال سوئز جهش کرد

به نقل از راشاتودی، با بسته ماندن کانال سوئز به علت گیر کردن یک کشتی عظیم کانتینربر در آن، هزینه حملونقل دریایی کالا به شدت در حال رشد است و شرکتهای لجستیکی مجبور شدهاند مسیرهای جایگزینی برای این آبراه حیاتی پیدا کنند. قیمت حملونقل دریایی یک کانتینر…

Latest News

Related articles