تعطیلی بوستانهای شمال شرق تهران در روز طبیعت

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۴ گفت: به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، تمامی بوستانهای جنگلی و محلی منطقه ۴ علاوه بر روز طبیعت در روز ۱۲ فروردین نیز تعطیل شد.

Latest News

Related articles