تعطیلی مجاز نانواییهای اسفراین فقط یک روز در هفته است

فرماندار اسفراین با اشاره به برخی صفهای نانوایی گفت: نانواییها در شهرستان اسفراین فقط مجاز به یک روز تعطیلی در هفته هستند. مهدی کرامتی در گفتگو با ضمن هشدار به واحدهای خبازی اظهار کرد: هر واحد نانوایی مجاز به یک روز تعطیلی در هفته است و به هیچ عنوان…

Latest News

Related articles