تعطیل کردن حرم رضوی تصمیمی سخت و تاریخی بود

وی بر اجر و پاداش رفیع رسیدگی به بیماران تأکید و با اشاره به اهمیت رفتار اخلاقی و توأم با احترام و کرامت پزشکان با بیماران، ابراز کرد: حتی اگر ازنظر پزشکی برای بیماری نمیتوان اقدامی انجام داد، اما رفتار دوستانه، امیدوارکننده، روی خوش و فروتنی پزشک…

Latest News

Related articles