تعهدات اشتغالزایی در استان بوشهر به میزان ۲۱۷ درصد تحقق یافت

مصدق کشاورزی در گفتوگو با اظهار داشت: طی سال گذشته کرونا تأثیر بسیار گستردهای بر روی مشاغل گذشته و در مقابل نیز دولت برنامههای خوبی برای حمایت از آسیبدیدگان داشته است. وی اضافه کرد: در راستای حمایت از واحدهای آسیب دیده از کرونا در استان بوشهر ۷۴…

Latest News

Related articles