تغییرات اقلیمی عامل پیدایش کروناویروس

به نقل از ساینس دیلی، انتشار گازهای گلخانهای در جهان طی قرن گذشته با گسترش محل رشد زیستگاه جنگلی مورد علاقه خفاشها، جنوب چین را به کانون کروناویروس زاده شده از خفاش تبدیل کرده است. این مطالعه تغییرات گستردهای را در نوع پوشش گیاهی در استان یوننان…

Latest News

Related articles