تغییرکاربری و ویلاسازی معضل مازندران است/طراحی مدل حکمرانی جدید

، امیرحسین قاضی زاده هاشمی در سخنان انتخاباتی در شبکه استانی با بیان اینکه مازندران استانی بزرگی بوده که تمامی مزیتهای کشور را داراست، افزود: عدم کفایت درآمد برای معیشت، اشتغال و بیکاری، گرانیها دغدغه ذهنی ما است و چندسالی با جمعی از جوانان با تجربه…

Latest News

Related articles