تغییر رنگ بندی کرونایی موجب عادی انگاری مردم خوزستان نشود

وی افزود: در شهرهای قرمز، اصناف گروه یک و در شهرهای نارنجی گروههای شغلی یک و دو اجازه فعالیت دارند. فرمانده قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد مدیریت در خوزستان گفت: در شهرهای قرمز، یکسوم و در شهرهای نارنجی یکدوم کارکنان در محل کار حضور خواهند داشت؛…

Latest News

Related articles