تغییر ساعت محدودیت شبانه/ چگونگی تردد پلاکهای غیربومی در پایتخت

سردار تیمور حسینی در گفت و گو با اظهار کرد: بنا بر اعلام ستاد ملی مقابله با شهرهای تهران و کرج هم در وضعیت نارنجی قرار گرفتند و خروج پلاکهای بومی و ورود پلاکهای غیربومی به این شهرها ممنوع است. وی افزود: با توجه به شرایط ویژهای که تهران و کرج دارند…

Latest News

Related articles