تغییر ماهیت مغولها به تمدن ایلخانی هنر خواجهنصیر بود

، پنجم اسفندماه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی است. دانشمندی بزرگی که در عرصه های مختلف علمی حضور مقتدرانه داشته و با حضور در دربار هلاکوخان مغول و پسرش توانست خدمات بزرگ علمی به جهان اسلام ارائه کند. اخلاق ناصری، اوصاف الاشراف، اساس الاقتباس، شرح…

Latest News

Related articles