تلاش میکنیم زندگی مردم قابل تحمل باشد/ ارز ۴۲۰۰ تومانی میماند

به نقل از صداوسیما، علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: دولت برای حمایت از سفرههای مردم بر لزوم ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار کرد، اما متأسفانه خیلیها بدون اینکه علت را بدانند، یکطرفه حتی در برخی از برنامههای رسانههای بزرگ به دولت حمله کردند. وی با تاکید…

Latest News

Related articles