تلفشدن ماهیها در عسلویه و اظهارات متفاوت/آلودگی یا دورریز صیادی

، گروه استانها: به دنبال تلف شدن ماهیها در سواحل شهرستان عسلویه، شیلات، محیط زیست و نماینده مردم در مجلس نظرات متفاوتی را در این زمینه ارائه کردهاند. سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر دلیل تلف شدن ماهیها در عسلویه را…

Latest News

Related articles