تمامی ساختمانهای برق پایتخت خاموش شدند

همگام با «ساعت زمین» و به منظور آگاه سازی شهروندان تهرانی از اهمیت جلوگیری از تغییرات اقلیمی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز روشنایی ساختمان های خود را خاموش کرد. به نقل از وزارت نیرو، شامگاه شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۰، در اعلام همبستگی با تعهد…

Latest News

Related articles