تمام مسیر های دسترسی به تفرجگاه های نسیم شهر از امروز مسدود است

رباط کریم- تمام مسیر های دسترسی به تفرجگاه های نسیم شهر همزمان با فرارسیدن ۱۳ فروردین از امروز مسدود است.

Latest News

Related articles