تمایل بلینکن به حضور ایران، روسیه و چین در مذاکرات صلح افغانستان

در نامه ارسالی از سوی وزیر خارجه آمریکا به رئیس‎جمهور افغانستان در خصوص حضور ایران، روسیه و چین در مذاکرات صلح کابل ابراز تمایل شده است.

Latest News

Related articles