تمرکز وزارت صمت بر توسعه سرمایهگذاری/ راه سوداگری باید سد شود

سعید زرندی در گفتوگو با با تشریح برنامههای وزارت صمت برای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» اعلام شده، اظهار داشت: سرفصل موانع اصلی جهش تولید در بخشهای مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، گمرک، بانک و…

Latest News

Related articles