تنها 10بازی در سال 99 مجوز نگرفته است/شوخی جنسی در بازی گروه +7

متن یادداشت به شرح ذیل است: فراگیری ، سبب گردیده بازیهای دیجیتال به یکی از مهمترین آوردگاههای فضای مجازی تبدیل شود. از این رو لازم است حاکمیت در همه سطوح آن و نخبگان و مطالبهگران مردمی در سوی دیگر، وظایف و اختیارات نهادهای مسئول اعم از وزارت فرهنگ و…

Latest News

Related articles