توسعه فضای فیزیکی پژوهش و فناوری دانشگاه شریف

، محمدرضا موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی ضمن تبریک سال نو گفت؛ سالی که گذشت از جهات مختلف سال سختی بود. از یک طرف با همهگیری و نیمه تعطیل بودن برخی فعالیتها به دلیل عدم حضور دانشجویان و محققین در سطح دانشگاه و از سوی دیگر…

Latest News

Related articles