توضیحات سازمان انرژی اتمی درباره بیانیه مشترک با آژانس بینالمللی

سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی، توضیحاتی ارائه کرد.

Latest News

Related articles