تولید انحصاری پوشش ضدسایش و خوردگی قالبهای مسی صنعت فولاد

رضا سلطانی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان به گفت: در سیستم پوشش ترمال اسپری پودر مواد مذاب با سرعت بالا روی سطح قطعات پاشیده میشود که این پودر قطعات را در مقابل اکسیداسیون و خوردگی مقاوم میکند. وی افزود: این پوشش نسبت به سایش و خوردگی برای قالبهای مسی…

Latest News

Related articles