تکمیل مسیرهای دسترسی بزرگراه شهید همدانی

، مهندس علی پیوسته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: مسیرهای دسترسی به شهرک الهیه و خیابان کرمانشاه به طول حدود یک کیلومتر شامل یک مسیر کندرو و ۲ راست گرد شرق به شمال و شمال به غرب به انضمام بخشی از شمال خیابان…

Latest News

Related articles