تیم نظارتی ویژه مجلس بر اجرای قانون هستهای تشکیل شد

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی از تشکیل تیم نظارتی ویژه مجلس بر اجرای اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران خبر داد. عباس گلرو رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ، از تشکیل تیم ویژهای برای نظارت بر…

Latest News

Related articles