ثبتنام ۱۵۴ داوطلب عضویت در شوراهای روستایی و عشایری استان بوشهر

خسرو دهقانی در گفتوگو با اظهار داشت: در نخستین روز از ثبتنام داوطلبان در شوراهای اسلامی روستاها و تیرههای عشایری استان بوشهر ۱۵۴ نفر ثبت نام خود را نهایی کردهاند. وی با اشاره به اینکه ثبتنام ۴۵ نفر نیز در مرحله رسیدگی قرار دارد اضافه کرد: ۱۴۸ نفر…

Latest News

Related articles