ثبت تردد ۸.۵ میلیون خودرو در محورهای استان اصفهان طی ۸ روز

اصفهان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان گفت: تردد ۸.۵ میلیون خودرو طی ۸ روز اخیر در جادههای استان اصفهان ثبت شده است. مهدی خضری در گفتوگو با با اشاره به آخرین آمار تردد خودرو در محورهای استان اصفهان از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا سوم…

Latest News

Related articles