ثبت ۹ اثر غیرمنقول ایلام در فهرست آثار ملی کشور

، عبدالمالک شنبهزاده اظهار کرد: برای حفظ میراث غیرمنقول استان با تلاشهای انجام شده در سال ۹۹ تعداد ۹ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید، با ثبت این آثار، تعداد آثار ثبت شده استان به ۲۳ اثر رسیده است. وی تصریح کرد: این ۹ اثر غیرمنقول شامل دو عدد…

Latest News

Related articles