جزییات فروش بلیت سفرهای ریلی نوروزی

وی افزود: شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری علیرغم تحمل ضرر و زیان زیاد، خدمت رسانی را به مردم انجام دادند. برای سفرهای نوروزی هم سعی کرده ایم بستر لازم را فراهم کنیم و با جدیت بیشتر پروتکلهای بهداشتی را در نظر بگیریم تا مسافران با آرامش خیال از قطار…

Latest News

Related articles