جشنواره فیلم رشد کمکی برای رسیدن به اهداف برنامه درسی است

، نشست خبری جشنواره بین فیلم رشد صبح امروز با حضور حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سید سعید بدیعی، دبیر جشنواره بین فیلم رشد برگزار شد. سید سعید بدیعی دبیر جشنواره بین رشد در این نشست گفت: جشنواره فیلم رشد به یک بلوغ رسیده است و از…

Latest News

Related articles