جلوگیری از تخریب منابع ملی توسط سودجویان در کرمانشاه

انشاءاله کولانی صبح امروز در گفتگو با، اظهار کرد: مأموران منابع طبیعی شهرستان دالاهو، طی پایش نوروزی و گشت زنی به منظور جلوگیری از اقدامات غیر مجاز در عرصههای ملی فردی متخلف را حین تخریب در منطقه ریجاب واقع در این شهرستان شناسایی کردند. وی افزود…

Latest News

Related articles