جمعآوری ۱۶۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل در دستور کار نفت

به نقل از وزارت نفت، مسعود کرباسیان صبح امروز در آئین امضای قراردادهای ساخت ۲۴ دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ با سازندگان داخلی و قرارداد جمعآوری گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید، در این باره گفت: با اجرای طرح انجیال ۳۲۰۰ روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای…

Latest News

Related articles