جنوب غرب خوزستان در حال سپری کردن پیک سوم کرونا است

وی با تأکید بر اینکه نباید موضوع را در شرایط کنونی ساده در نظر گرفت، افزود: عادی انگاری مردم مشکلی است که کار کنترل کرونا را دشوار ساخته است که در این زمینه باید کمپینهایی همچون کمپین «هر شهروند یک مراقب سلامت» برای مقابله با این موضوع از سوی افراد…

Latest News

Related articles