جور دیگر باید فروخت – خبرگزاری مهر

، گروه فرهنگ و اندیشه: همه ساله ناشران چشم انتظار رسیدن نمایشگاهی بودند تا تولیدات یکساله خودشان را به صورت رودررو به مخاطباشان ارائه کنند؛ اما امسال با توجه به شیوع ویروس ، این نمایشگاه بینالمللی به یک نمایشگاه مجازی نه چندان دلچسب تبدیل شد و پس از…

Latest News

Related articles