جو مثبت حاکم بر نشست گروههای فلسطینی در قاهره

منابع فلسطینی با اشاره به برگزاری نشست گروههای فلسطینی در قاهره مصر، به نقل از منابع خاص از جو مثبت حاکم بر این نشست خبر دادند. ، پایگاه فلسطین الیوم با اشاره به برگزاری نشست گروههای فلسطینی در قاهره مصر به نقل از منابع خاص از جو مثبت حاکم بر این…

Latest News

Related articles