حجتالاسلام رئیسی: باید نگران کارآمدی دستگاههای اداری کشور بود

رئیس دستگاه قضا گفت: قبل از نگرانی برای مشارکت مردم باید نگران کارآمدی دستگاه های اداری کشور بود. دستگاه هایی که بتوانند مشارکت مردم را روز به روز افزون کنند.

Latest News

Related articles