حجتالاسلام قمی درگذشت پدر مسئول شورای معارف سیما را تسلیت گفت

حجتالاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی طی پیامی درگذشت پدر جواد شیخاکبری مسئول شورای معارف سیما و مدیر شبکه قرآن را تسلیت گفت. ، حجتالاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی طی پیامی درگذشت پدر جواد شیخاکبری مسئول شورای معارف سیما و مدیر شبکه قرآن…

Latest News

Related articles