حذف ۲۲ نفر از گزینههای فدراسیون فوتبال/ «تقلای» رد صلاحیت شدهها

، انتخابات فدراسیون فوتبال روز ۱۰ اسفند برگزار خواهد شد تا تیم مدیریت چهار سال آینده این فدراسیون مشخص شود. برای انتخابات ریاست فدراسیون شش گزینه نام نویسی کردند که یکی از گزینهها در همان مرحله اول بررسی حذف شد و علی کریمی، مصطفی آجورلو، کیومرث…

Latest News

Related articles