حضور همراه اول با محوریت ۵G در نمایشگاه ایرانتلکام

به نقل از ادارهکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با شعار «لحظهها به سرعت ۵G میرسد» و چشمانداز دیجیتالیسازی در بیستویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی صنایع مخابرات و اطلاعرسانی ( ایرانتلکام ۲۰۲۱) که از روز سهشنبه ۵ اسفند بهمدت چهار روز آغاز…

Latest News

Related articles