حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی تا ۲۷ اسفند پرداخت می شود

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ۱۵ اسفند آغاز شده و تا ۲۷ اسفند بر اساس حروف الفبا به حساب آنان واریز میشود. به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با آ و الف شروع…

Latest News

Related articles