حمایت جدی مدیریت شهری از توسعه ورزش بانوان در پایتخت

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از حمایت جدی مدیریت شهری از توسعه ورزش بانوان در محلات پایتخت خبر داد.

Latest News

Related articles